Ons onderwijs

 

Levensbeschouwelijke identiteit

We leven en werken vanuit ons geloof in God en laten ons inspireren door de bijbel. In de dagelijkse lessen godsdienstige vorming nemen bijbelverhalen, spiegelverhalen en liedjes een belangrijke plaats in. Met deze verhalen willen wij de kinderen helpen om op perspectiefvolle wijze naar zichzelf en naar anderen, naar God en de wereld te kijken. We geven dat concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar; onze gezamenlijke waarden en normen. Hierbij hebben we repect voor elkaar in geloof en leven.

Onderwijskundige identiteit

We leveren een bijdrage aan de ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Hierbij doen we recht aan de mogelijkheden van elke leerling.
We bevorderen de zelfstandigheid van de leerling en stimuleren onderlinge samenwerking tussen leerlingen. Ook doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.

Opvoedkundige identiteit

We hebben aandacht voor een sociaal-emotioneel veilig klimaat voor kinderen. Hiervoor hanteren we regels waarop leraren en leerlingen elkaar kunnen aanspreken. Kinderen leren zich maatschappelijk te ontwikkelen. We hebben respect voor elkaars zijn, kennen en kunnen.

Streven naar kwaliteit

We maken wetenschappelijk onderbouwde keuzes voor goed onderwijs. Hierbij gebruiken we lesmethoden die aan gestelde eisen voldoen. Voor het team is er de mogelijkheid zich verder te professionaliseren.
Bij ons onderwijs gebruiken we hulpmiddelen digitale devices en (papieren) naslagmateriaal.
We stellen hoge eisen als het gaat om de zorg voor leerlingen. Als het nodig is zetten we deskundigheid van buiten de school in.

Zorg voor leerlingen is belangrijk

We hebben aandacht voor de individuele mogelijkheden van een leerling. De vorderingen van ieder kind houden we systematisch bij en evalueren we regelmatig. Als het nodig is, zetten we een aparte leerlijn voor leerlingen op. Gedurende het jaar overleggen we met ouders over en mét hun kind(eren).