Verlof

In de Nederlandse leerplichtwet staat dat uw kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen nooit zomaar van school wegblijven. Alleen bij ‘gewichtige omstandigheden’ kan de directeur van de school besluiten om verlof toe te staan. 

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. 

Hoe aanvragen?
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Dit kunt u doen in de ouderapp Social Schools onder het kopje 'administratie'. Wij vragen u ruim voor de aangevraagde datum verlof aan te vragen en dit wordt beoordeeld door de directeur van de school. U ontvangt z.s.m. een reactie.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar
Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind?
Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur en/of leerkracht. 

Gewichtige omstandigheden: 
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen. 
Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:

 • verhuizing van het gezin (1 dag)
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad (1 dag)
  > een uitzondering is er voor een huwelijk buiten de regio (2 dagen) en voor het buitenland (ten hoogste 5 schooldagen)
 • ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten t/m 3e graad (i.o.m. de directeur)
 • overlijden van bloed- en aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen),  in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen) en in de 3e/4e graad (1 dag). Voor het overlijden van iemand in het buitenland is er verlof voor ten hoogste 5 schooldagen. 
 • het vervullen van plichten voortvloeiende uit godsdienst- of levensovertuiging (i.o.m. de directeur).
  > per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong geen religieus feest is. 
 • viering van een 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½ -, 25-, 40-, 50- of 60 jarig (huwelijks)jubileum van bloed- en aanverwanten (voor één dag en voor zover dit buiten de woonplaats plaatsvindt)
 • voor het doen van wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan (geen maximale termijn)
 • voor andere naar het oordeel van de directeur/leerplichtambtenaar gewichtige omstandigheden, maar geen vakantieverlof (geen maximale termijn).

1e graad: ouders

2e graad: grootouders, broers en zussen

3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes.

Gèèn gewichtige omstandigheden: 
Onder gewichtige omstandigheden vallen niet:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkopere periode, in verband met een speciale aanbieding of bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie/vrienden voor een vakantie buiten de normale schoolvakantie
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlof aanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur: minimaal zes weken van te voren).

Gewichtige omstandigheden méér dan 10 schooldagen:
Een verzoek om extra verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet voor méér dan 10 schooldagen dient minimaal één maand van te voren bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Leeuwarden te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

Vakantieverlof:
Verlof buiten de officiële vakantie (artikel 11, lid f) is slechts toegestaan wegens specifieke aard van het beroep (horeca, agrarische sector, e.d.) van één van de ouders. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden (indien mogelijk) bij de directeur te worden voorgelegd. Hierbij stelt uw werkgever of u een verklaring op over de werkzaamheden en de reden dat u in géén van de andere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. Dit vakantieverlof (met het gezin) mag slechts éénmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar (artikel 13). 

Ongeoorloofd verzuim:
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ‘ongeoorloofd schoolverzuim’. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.